تمرینهای ریاضی عمومی 2

posted by: داود خطیبی
تاریخ ایجاد در 03 آبان 1390
بازدید: 26750

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 تمرینهای فصل بردار و توابع برداری در زیر:


تمرینهای فصل توابع چند متغیره

حد و پیوستگی، مشتق جزئی و قاعده ی زنجیره ای مشتق


 مبحث مشتقگیری جزئی، مشتق جهتی و کاربردهای گرادیان

قسمت کاربرد مشتق(اکسترممهای نسبی، مطلق و شرطی و مضرب لاگرانژ)

بخش انتگرالهای دوگانه و سه گانه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید