میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها

نمرات از 90 می باشد(پایان ترم 120 نمره دارد). ردیف شماره دانشجو نمره 1 ۹۶۱۲۴۳۰۴۳ 84 2 ۹۶۱۲۴۳۰۵۰ 82 3 ۹۶۱۲۴۳۰۷۶ 81 4 ۹۶۱۲۴۳۰۲۸ 68 …

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه شنبه ها

نمرات از 90 می باشد.(پایان ترم 120 نمره خواهد داشت). ردیف شماره دانشجویی نمره 1 ۹۶۱۲۴۳۰۱۱ 90 2 ۹۶۱۲۴۳۰۸۲ 90 3 ۹۶۱۲۴۳۰۲۳ 88 4 ۹۶۱۲۴۳۰۳۵ …

نمونه سوالات معائلات دیفرانسیل دانشگاه اردکان

نمونه سوال میانترم نیمسال اول 96-1395 نمونه سوال میانترم نیمسال دوم 96-1395   نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول 96-1395 نمونه سوالات پایان ترم نیمسال …