نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه شهید صدوقی

نمرات خام پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه شهید صدوقی در برنامه ثبت شد. بدیهی است پس از بررسی تمرینها و وضعیت حضور غیاب دانشجویان، نمرات کلاسی …

ثبت نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات خام پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر در برنامه ثبت شد. پس از جمع بندی میانترمها، پایان ترم، تمرینها و فعالیت …