مشاهده ی اوراق امتحانی دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی

دانشجویان محترم دانشگاه شهید صدوقی،  برای مشاهده ی اوراق امتحانی خود، در صورت تمایل، روز شنبه 1397/04/09 ساعت 9:30 به کلاس 110 مراجعه کنند. توصیه می شود …

معادلات دیفرانسیل دانشگاه فنی و مهندسی اردکان

نمرات پایان ترم معادلات دیفرانسیل دانشگاه اردکان در اپلیکیشن ثبت شد. این نمرات، نمرات برگه های امتحانی می باشد، نمرات تمرین و فعالیتهای کلاسی به …

نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه شهید صدوقی

نمرات خام پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه شهید صدوقی در برنامه ثبت شد. بدیهی است پس از بررسی تمرینها و وضعیت حضور غیاب دانشجویان، نمرات کلاسی …

ثبت نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات خام پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر در برنامه ثبت شد. پس از جمع بندی میانترمها، پایان ترم، تمرینها و فعالیت …