زمانبندی امتحانات

زمان امتحانات ميانترم

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال اول 97-96

 زمانبندی امتحانات میانترم مشترک دانشگاه یزد(کلیک کنید.)

 زمانبندی امتحانات میانترم مشترک دانشگاه اردکان(کلیک کنید.)

 زمانبندی امتحانات میانترم مشترک دانشگاه میبد

 میانترم اول ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر 1396/12/21

میانترم دوم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر 1397/02/09 ساعت 8

میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر 1397/02/03 ساعت 14

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه شنبه ها 1397/02/08

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها 1397/02/11

 میانترم کلیه ی دروس دانشگاه شهید صدوقی و امام علی (ع) آخرین جلسه ی ترم برگزار می گردد.

میانترم ریاضی کاربردی دانشگاه علمی و کاربردی 1397/01/30

میانترم کلیه ی دروس پیام نور در آخرین جلسه ی هر درس برگزار می گردد.

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال اول 95-96

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی  دوشنبه 17/08/95 
ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2، دوشنبه 17/08/95 ساعت 13 و دوشنبه 1/09/95 ساعت 15
ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر هر دو گروه 15/08/95
ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد پنج شنبه 4/09/95
ریاضی گسسته 21/09/95
دروس پیام نور در جلسه ی آخر هر درس
سایر دروس بعدا اعلام می شود.

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال دوم 95-1394

 میانترم ریاضی عمومی 2 شهیدصدوقی سه شنبه 94/12/25 ساعت 14

میانترم محاسبات عددی شهید صدوقی سه شنبه 95/1/24 ساعت 8 صبح

میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد یکشنبه 95/1/22 ساعت 11:45 کلاس316

میانترم ریاضی کاربردی علم و هنر چهارشنبه 95/2/1 ساعت 15:15

کوئیز دوم ریاضی عمومی 1 علم و هنر  چهارشنبه 95/1/18 

میانترم ریاضی جبرانی دانشگاه علم و هنر دوشنبه 95/2/6 ساعت 8 صبح

میانترم درس معادلات دیفرانسیل شهیدصدوقی پنجشنبه 95/2/16 ساعت 12

میانترم ریاضی عمومی شهیدصدوقی جلسه ی آخر درس.

میانترم دروس پیام نور در جلسه ی آخر همان درس برگزار می گردد.

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال اول 95-1394

میانترم ریاضی کاربردی کامپیوتر علم و هنر 13/8/94

میانترم ریاضیات 1 دانشگاه یزد در تاریخ 18/8/94 و کوئیز اول در تاریخ 18/7/94

میانترم ریاضی عمومی 2 علم و هنر در تاریخهای 30/7/94  و  21/8/94

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر در تاریخ 14/8/94

میانترم ریاضی عموی 2 شهید صدوقی در تاریخ 28/8/94

میانترم ریاضی عمومی 1 همه ی گروههای شهید صدوقی در هفته ی آخر به طور همزمان برگزار می گردد.

میانترم ریاضی کاربردی برق شهید صدوقی در تاریخ 4/9/94 برگزار می گردد.

میانترم معادلات دیفرانسیل در جلسه ی 5ام ترم برگزار می گردد.

میانترم کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی اخر برگزار خواهد شد.

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393

میانترم اول معادلات دانشگاه علم و هنر یزد 4 شنبه 02/02/1394 ساعت 16 برگزار می گردد.(از شروع معادلات تا سر معادلات کامل)

میانترم دوم معادلات دانشگاه ع یزد 4 شنبه 16/02/1394 ساعت 16 برگزار می گردد.( از معادلات کامل تا پایان بحث سری)

میانترم اول ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر یزد 5 شنبه 27/01/1394 ساعت 8 برگزار می گردد.(از ابتدا تا سر دایره ی بوسان)

میانترم دوم ریاضی عمومی 2 ، چهار شنبه 09/02/1394 ساعت 14 برگزار می گردد.(تا سر مشتق جهتی)

میانرم اول ریاضی پایه در تاریخ 26/1/1394 برگزار می گردد.(فصل اول)


تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393

میانترم مجدد ساختمان گسسته دانشگاه ع یزد یکشنبه 23/09/1393 ساعت 17 برگزار می گردد.

میانترم ساختمان گسسته دانشگاه علم و هنر یزد شنبه 03/08/1393 ساعت 17 برگزار می گردد.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر یزدگروه سه شنبه 10-12 در تاریخ 20/08/93 برگزار می شود.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر یزد گروه سه شنبه 8-10 در تاریخ 27/08/93 برگزار می شود.

 

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر اشکدر گروه چهار شنبه در تاریخ 28/08/93 برگزار می شود.

 

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر اشکذر گروه پنج شنبه در تاریخ 29/08/93 برگزار می شود.

میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه آزاد ذر تاریخ 26/08/1393 برگزار می گردد.

میانترم کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی آخر هر درس برگزار خواهد شد.

میانترم دروس دیگر متعاقبا اعلام می شود.

 


 

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه علم و هنر جمعه 5/2/93 ساعت 8 صبح

معادلات دیفرانسیل دانشگاه علم و هنر جمغه 12/2/93 ساعت 12 ظهر

ساختمان گسسته علم و هنر 10/2/93

ریاضی 2 دانشگاه آزاد جلسه ی اخر

ریاضی پایه در تاریخهای 30/3/93و13/3/93 برگزار می شود.

کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی آخر آن درس برگزار خواهد شد.

ریاضی 1 شهید صدوقی 8/3/93 ساعت 12

ریاضی 2 شهید صدوقس 8/3/93 ساعت 13

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392

ریاضی پیش دانشگاهی دانشگاه علم و هنر یزد یکشنبه 3/09/92

ریاضی یک دانشگاه علم و هنر یزد چهارشنبه 13/09/92

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت پنج شنبه 30/08/92

ریاضی کاربردی  سه شنبه 28/08/92

میانترم دوم معادلات در تاریخ 12/09/92

ریاضی 1 برق شهید صدوقی در تاریخ 1/10/92 ساعت 12-14

ریاضی 1(کلیه ی گروههای فنی) شهیدصدوقی در تاریخ 1/10/1392 ساعت 12-14

ریاضی عمومی 2 شهید صدوقی 24/09/1392 ساعت 12-14

ریاضی پیش صدوقی در تاریخ 24/09/92 ساعت 12-14

ریاضی 2 دانشگاه آزاد یزد در تاریخ 16/09/92

میانترم دروس پیام نور در آخرین جلسه ی کلاسی برگزار خواهد شد.

در صورت هرگونه تغییر احتمالی در همین سایت به اطلاع رسانده خواهد شد.

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391

میانترم ریاضی عمومی 2 جهاد یزد برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته برق عصر جمعه 06/02/1392. اینجا را ببنیند.

میانترم ریاضی عمومی 2 جهاد یزد برای دانشجویان کارشناسی پیوسته برق صبح جمعه 06/02/1392. اینجا را ببنیند.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت(2) جهاد دانشگاهی اشکذر در جمعه 20/02/92 برای دانشجویان کاردانی ساعت 8 صبح و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته راس ساعت 10 برگزار می گردد.

میانترم آمار و احتمالات کاربردی دانشگاه آزاد یزد در تاریخ 15/02/92 برگزار می گردد.

آزمون میانترم ریاضی جبرانی(پیش) جهاد در روز جمعه 20/02/92 برگزار می گردد. (ساعت 16)

میانترم ریاضی 2 دانشگاه آزاد یزد در تاریخ 21/02/92 برگزار می گردد.

میانترم ریاضی کاربرد 2 پیام نور در جلسه های 3 و 6 کلاسی برگزار می شود.

میانترم ریاضی کاربرد 1 پیام نور در جلسه ی  پنجم کلاسی برگزار می شود.

میانترم ریاضی 2 فیزیک، مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی کلیه ی رشته ها در آخرین جلسه ی کلاسی برگزار می گردد.

برای درس معادلات مجموع کوئیزها به عنوان میانترم ثبت می شود.

آزمون میانترم ریاضی 7 صذوقی چهارشنبه 1/03/92 و ساعت 10 برگزار می گردد.

آزمون میانترم ریاضی 6 صدوقی در تاریخ 2/03/92 و راس ساعت 12:15 برگزار می شود.

آزمون میانترم ریاضی پیش صدوقی برای دانشجویان کلاس 8 روز شنبه  ،  2/03/92پنجشنبه راس ساعت   12:15 و  برای دانشجویان کلاس 10 شنبه ساعت 13:30 برگزار می شود.

توجه: درصورت هرگونه تغییر در آزمون میانترم در همین سایت به اطلاع رسانده خواهد شد.


تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391

میانترم کلیه ی دروس شهید صدوقی چهارشنبه 6/10/1391 راس ساعت 3 بعدازظهر در سالن بالای کارگاه برق برگزار می گردد.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه 1 چهارشنبه 01/09/1391 ساعت 10.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه 2  پنج شنبه 02/09/1391 ساعت 15

میانترم ریاضی کاربرد آن در مدیریت اشکذر سه شنبه 23/08/1391

میانترم ریاضی کاربردی 30/08/1391

میانرم ریاضی گسسته گروه 1   دوشنبه 20/09/91  ساعت 15 تا پایان فصل 2

میانرم ریاضی گسسته گروه 2 دوشنبه 13/09/91 ساعت 17 تا پایان فصل 2

میانترم ریاضی 2 دانشگاه آزاد یزد ، شنبه 11/10/91

میانترم محاسبات عددی دانشگاه آزاد یزد، یکشنبه 3/10/91

میانترم ریاضی عمومی 2 پیام نور در جلسه ی پنجم برگزار می شود.

میانترم مبانی کامپیوتر پیام نور در جلسه ی آخر برگزار می شود.


 

 تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 -1390

 

1-میانترم ریاضی عمومی 2 پیام نور یزد در جلسه ی ششم برگزار می گردد.

 

2-میانترم ریاضی پایه و مقدمات آمار 2 پیام نور جلسه های سوم (قسمت انتگرال) و ششم برگزار خواهد شد.

 

3-میانترم دروس ریاضی 1، ریاضی 2 کامپیوتر، ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 پیام نور در جلسه ی پنجم کلاسی برگزار خواهد شد.

 

4- میانترم ریاضی و آمار معماری در روز 4شنبه 20/02/1391 در ساعت 14 برگزار خواهد شد.

 


 1390-91 زمانبندی امتحانات کلاسی(کوئیز) در نیمسال دوم سال تحصیلی    

 

  • کویز اول ریاضی 1 صنایع و کامپیوتر روز دوشنبه 8/12/90 برگزار می گردد.
  • کوئیز اول معادلات جهاد در روز شنبه 13/12/90 برگزار می گردد.

 تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 91 -1390

  1. آزمون میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه ازاد یزد در روز شنبه 1390/8/21 و در سالن فنی و مهندسی برگزار خواهد شد.
  2. آزمون میانترم محاسبات عددی دانشگاه آزاد یزد در روز شنبه 1390/8/28 و در سالن فنی و مهندسی برگزار می گردد.
  3. آزمون میانترم ریاضی پیش شهید صدوقی در روز یکشنبه 1390/08/22 انجام می گیرد و مطالب آزمون تا پایان فصل پنجم می باشد.
  4. آزمون میانترم ریاضی 2 جهاد یزد در تاریخهای 4 آذرماه برگزار خواهد شد.
  5. آزمون میانترم معادلات جهاد یزد  در تاریخهای 11 آذرماه برگزار خواهد ش.
  6. میانترم ریاضی پیش جهاد یزد در تاریخ 1390/9/3 برگزار خواهد شد. مطالب آزمون تا بخش دوم فصل ششم می باشد.
  7. میانترم کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی چهارم درس مذکور برگزار خواهد شد.

 

 


 

  • امتحان ميانترم رياضي و كاربرد آن در مديريت 1 جهاد دانشگاهي يزد در ترم تابسات 89-90 در روز شنبه 1/5/1390 در ساعت 12 ال 14 برگزار مي گردد.

 

نظرات   

 
0 #8 »« 1395-08-12 08:34
سلام استاد،ببخشید تاریخ امتحان هادقیقا همین است؟تغییر نمی کند؟
----—-------
سلام. تاریخها همینهاست مگه تو کانال یا سر کلاس اعلام شود.
نقل قول
 
 
0 #7 دانشگاه یزد 1395-01-15 16:47
سلام استاد مگه قرار نبود میان ترم دانشگاه یزد ساعت 12:45باشد
-------------------
سلام
نه 12
نقل قول
 
 
0 #6 امیر 1394-03-17 08:51
سلام استاد خسته نباشید
با عرض پوزش میخواستم بدونم میان ترم ریاضی چند نمره داشته کلا و پایان ترم چند نمره. و میخواستم بدونم کی نمره ها رو میزنیم :-x
-----
میانترم 7 نمره و پایان ترم 13 نمره. نمرات اعلا شده اند. البته به نمرات درصورت فعالیت کلاسی نمره ارفاق هم شد است.
نقل قول
 
 
+2 #5 وحيد 1394-02-01 10:16
باسلام يك خواهشي داشتم استاد اگه ممكنه مدت زمان ميانترم ها رو بيشتر كنيد براي رياضي 2 علم وهنر 20 دقيقه زمان داده بوديد كه ... :sigh: باتشكر
---------------
از 9:05 شروع شد تا 9:50 می شه 45 دقیق برای 4 سوال معمولی.
نقل قول
 
 
+3 #4 وحيد 1394-01-20 12:04
باسلام وخسته نباشيد. استاد ببخشيد ميدونم بارها سر كلاس توضيح داديد ولي اگه ممكنه دقيقا مشخص كنيد ميانترم اول و دوم معادلات ديفرانسيل دانشگاه علم وهنر هركدام در چه تاريخي و از كدام سر فصل ها مياد؟ با عرض پوزش مجدد.
-------------------------------------------
اصلاح شد.
نقل قول
 
 
+2 #3 م. 1393-08-22 16:34
سلام استاد
من به دلیل فوت پدربزرگ خانمم که در مشهدزندگی میکردند مجبور شدم که یک هفته ای مشهد باشم ونرسیدم به امتحان میانترم
خواهشا اگه امکان داره سه شنبه 8/27 با گروه دیگه امتحان بدم--
------------------------
شرکت کنید.
نقل قول
 
 
+1 #2 f.kh 1393-08-22 10:51
سلام مجدد استاد غیبت زیاد به دلبل مشکلات باعث حذف از درس مربوطه میشود؟؟
------------------------
سلام
درصورتیکه در آزمون میانترم شرکت نکنید یا نتوانید نیمی از نمره را کسب کنید، بله موجب حذف درس می شود.
نقل قول
 
 
+4 #1 f.kh 1393-08-03 16:08
با عرض سلام و خسته نباشید استاد من به دلیل عدم حضور در کلاس از میانترم بی اطلاع بودم و به دلیل مشکلات زیاد نتوانستم در کلاس حاضر شوم برای جبران کمبود نمره میانترم چکنم ؟؟
با تشکر
--------------------------------
سلام
چه درسی؟ کدام دانشگاه؟
به هرحال باید در امتحان پایان ترم باید حداقل 60 درصد نمره ی امتحانی را کسب نمایید.
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تاریخ

طراحی سایت
يكشنبه 25 آذر 1397.
امروز
Dec 16 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، درسها ، زمانبندی امتحانات