مشاهده مطلب

نمرات دانشجویان

نمرات میانترم و پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 نمرات میانترم اول ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر

 نمرات میانترم دوم و مجموع ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه شنبه ها

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها


نمرات میانترم و پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 نمرات نهایی ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات میانترم دوم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد

نمرات میانترم معادلات دیفرانسیل

نمرات ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر

نمرات ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر

 نمرات ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر یزد


نمرات میانترم و پایان ترم نیمسال تابستان سال تحصیلی 96-95

مشاهده ی نمرات ریاضی عمومی 1 شهید صدوقی(هر دو گروه)

نمرات میانترم و پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

نمرات کوئیز ریاضی عمومی 1 شهید صدوقی

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه علم و هنر یزد

نمرات میانترم دوم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر هر دو گروه

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد ان در مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر

 نمرات میانترم اول ریاضی عمومی 2 علم و هنر گروه شنبه ها

 نمرات میانترم اول ریاضی عمومی 2 علم و هنر گروه یکشنبه ها

نمرات میانترم و پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

نمرات پایان ترم ریاضی گسسته دانشگاه فرهنگیان

نمرات میانترم ریاضی گسسته دانشگاه فرهنگیان

نمرات ميانترم دوم رياضي عمومي 1  علم . هنر گروه 8-10

نمرات ميانترم دوم رياضي عمومي 1  علم . هنر گروه 10-12

نمرات  ریاضی عمومی یک دانشگاه یزد

نمرات میانترم اول ریاضی یک دانشگاه علم و هنر گروه 8-10

نمرات میانترم اول ریاضی یک دانشگاه علم و هنر گروه 10-12

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات میانترم و پایان ترم نیمسال تابستان سال تحصیلی 95-94

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 2 شهید صدوقی

نمرات کوئیز اول ریاضی کــاربــردی شهید صدوقی

نمرات کوئیز اول و دوم ریاضی 2 رشته ی مدیریت دانشگاه علم و هنر

نمرات میانترم و پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

نمرات پایان ترم ریاضی جبرانی (01/04/95)

نمرات اولیه ی پایان ترم ریاضی عمومی دانشگاه یزد(30/03/94)

نمرات نهایی ریاضی کاربردی علم و هنر 

نمرات اولیه ی پایان ترم درس محاسبات عددی (16/03/95)

نمرات اولیه ی پایان ترم ریاضی 1 دانشگاه علم و هنر(16/03/95)

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر (95/02/18)

نمرات کوئیز سوم ریاضی عمومی 1 (95/02/15)

نمرات میانترم ریاضی جبرانی دانشگاه علم و هنر (95/02/06)

نمرات میانترم محاسبات عددی شهید صدوقی یزد (95/01/31)

نمرات میانترم ریاضی کاربردی دانشگاه علم و هنر (95/02/01)

نمرات کوئیز دوم ریاضی عمومی 1 علم و هنر،  هر دو گروه (95/1/22)

نمرات میانترم ریاضی عمومی دانشگاه یزد (95/1/22)

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 حسابداری شهیدصدوقی(18/12/94)

نمرات کوئیز اول ریاضی کاربردی دانشگاه علم و هنر(12/12/94)

نمرات کوئیز اول ریاضی جبرانی دانشگاه علم و هنر(10/12/94)

نمرات ریاضی عمومی دانشگاه یزد (روز شنبه 1/12/94)

 نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر یزد گروه چهارشنبه 13:30

 نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر یزد گروه چهارشنبه 17:30

نمرات میانترم نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 (مجموع 2 میانترم)

نمرات ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 1

نمرات میانترم ریاضیات 1 دانشگاه یزد

نمرات ریاضی کاربردی رشته ی کامپیوتر علم و هنر یزد

 نمرات کوئیز اول ریاضیات 1 دانشگاه یزد

نمرات کوئیز اول ریاضی و کاربرد ان در مدیریت

نمرات کوئیز ریاضی کاربردی کامپیوتر


نمرات میانترم تابستان سال تحصیلی 93-94

نمرات نهایی میانترم ریاضی 2 گروه مدیریت و زیست

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1

نمرات میانترم ریاضی عمومی معماری


 نمرات میانترم نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393

نمرات میانترم دوم ریاضی 2 دانشگاه علم و هنر (از 40 نمره)

نمرات میانترم معادلات دیفرانسیل دانشگاه علم و هنر (از 72 نمره)

نمرات ریاضی پایه و ریاضی عمومی روز 4 شنبه

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 علم و هنر

 

نمرات میانترم نیمسال اول سال تحصیلی 94- 1393

نمرات میانترم دوم ساختمان گسسته

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت اشکذر(گروه پنج شنبه)

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت اشکذر(گروه 4شنبه)

نمرات میانترم ریاضی 1 دانشگاه آزاد یزد

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت گروه سه شنبه 8-10

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت گروه سه شنبه 10-12

نمرات میانترم ساختمان گسسته علم و هنر

نمرات کوئیزهای ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2(مدیریت مالی)

 نمرات میانترم اول ریاضی و کاربرد آن در مدیریت اشکذر


نمرات کوئیزهای ترم تابستان

نمرات ریاضی پایه(ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 1)

نمرات ریاضی و کاربرد آن در مدیریت2 (ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی)


 

نمرات میانترم نیمسال دوم سال تحصیلی 93 - 1392 

نمرات میانترم اول  ریاضی پایه(ریاضی عمومی) علم و هتر (از 45 نمره)

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه علم و هنر(از 80 نمره)

نمرات میانترم ساختمان گسسته دانشگاه علم و هنر (از 70 نمره)

نمرات میانترم معادلات دیفرانسیل دانشگاه علم و هنر یزد (از 90 نمره)

نمرات میانترم دوم ریاضی پایه (از 45 نمره)

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه آزاد

نمرات میانترم نیمسال اول سال تحصیلی 93 - 1392

نمرات میانترم ریاضی 2 دانشگاه آزاد(از 50 نمره)
نمزات میانترم ریاضی عمومی 1 جهاد(از 90 نمره)

نمرات میانترم دوم معادلات(از 45 نمره)

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2(از 80 نمره)
نمرات میانترم ریاضی پیش دانشگاه علم و هنر(از 80 نمره)

نمرات میانترم اول معادلات دانشگاه علم و هنر(از 50 نمره)

نمرات میانترم ریاضی کاربردی(از 80 نمره)


 نمرات میانترم نیمسال دوم سال تحصیلی 92 - 1391

( نمرات ریاضی 6 شهید صدوقی (از 50 نمره

نمرات ریاضی و کاربرد آن در مدیریت جهاد اشکذر

نمرات ریاضی پیش(جبرانی) جهاد یزد(مدیریت، کامپیور)

نمرات ریاضی عمومی 2 برق پیوسته (جهاد یزد)


نمرات ریاضی 6 شهید صدوقی (از 50 نمره)

نمرات ریاضی عمومی 2 برق ناپیوسته (جهاد یزد)


 نمرات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 1391-92

نمرات ریاضی عمومی 2 دانشگاه ازاد

نمرات  محاسبات عددی دانشگاه آزاد یزد

 نمرات ساختمانهای گسسته ی جهاد یزد گروه 1

نمرات ساختمانهای گسسته ی جهاد یزد گروه 2

نمرات ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه1 جهاد یزد

نمرات ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه2 جهاد یزد

نمرات ریاضی کاربردی جهاد اشکذر

نمرات ریاضی و کاربرد آن در مدیریت جهاد دانشگاهی اشکذر

نمرات میانترم اول ریاضی پایه و مقدمات آمار 2 مدیریت و اقتصاد پیام نور


نمرات نهایی ریاضی عمومی 2 شهید صدوقی در ترم تابستان سال تحصیلی 1390-91


نمرات میانترم ترم تابستان سال تحصیلی 1390-91

نمرات میانترم دوم ریاضی عمومی جهاد

نمرات میانترم اول ریاضی عمومی جهاد یزد


 نمرات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 1390-91 (3902)

نمرات میانترم درس محاسبات عددی دانشگاه آزاد یزد(گروههای برق، عمران، پلیمر)

 

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 جهاد دانشگاهی یزد (گروه کامپیوتر و علوم کامپیوتر)

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 جهاد دانشگاهی یزد (گروه صنایع)

نمرات میانترم معادلات دیفرانسیل جهاد دانشگاهی یزد (گروه عمران)

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 (پیام نور)

 

نمرات میانترم ریاضی پیش شهید صدوقی

نمرات میانترم ریاضی یک حسابداری شهید صدوقی

نمرات میانترم ریاضی پایه و مقدمات آمار 1 پیام نور

 

نمرات میانترم ریاضی 2 حسابداری شهیدصدوقی

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1(6) شهید صدوقی

نمرات میانترم ریاضی پیش مدیریت(و صنایع، کامپیوتر) جهاد دانشگاهی

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 پیام نور یزد  نمرات پایان ترم ریاضی کاربرد پودمانی ملاصدرانمرات میانترم دانشگاههای مختلف در نیمسال اول 90-91

نمرات میانترم ریاضی یک علمی-کاربردی ملاصدرا

نمرات میانترم معادلات دیفرانسیل رشته برق جهاد دانشگاهی یزد

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 جهاد دانشگاهی یزد (سخت افزار)

نمرات میانترم ریاضی عمومی 2 (برق) جهاد دانشگاهی یزد

نمرات میانترم ریاضی پیش کاردانی جهاد دانشگاهی یزد


نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 پیام نور(صنایع و IT)

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 پیام نور در نیمسال اول 91-90

نمرات میانترم ریاضی و کابرد آن در مدیریت 1 پیام نور گروه خواهران

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه آزاد یزد

نمرات میانترم ریاضی پیش آموزشکده فنی شهید صدوقی

 


برای مشاهده ی نمرات میان ترم ریاضی پایه 1 مدیریت و حسابداری جهاد دانشگاهی یزد در تابستان 89-90 اینــــــجــــــا را کلیک نمایید.

 

زمان امتحانات ميانترم

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال اول 98-97

ردیف دانشگاه درس تاریخ امتحان
1 یزد ریاضی عمومی 1 کلیه ی گروهها پنجشنبه 24 آبانماه
2 علم و هنر ریاضی عمومی 1، گروه شنبه ها شنبه 26 آبانماه    ساعت 13:30
3 علم و هنر ریاضی عمومی 1 گروه پنج شنبه ها پنج شنبه 10 آبانماه ساعت 13:30
4 علم و هنر ریاضی عمومی 2 میانترم اول دوشنبه 30 مهرماه ساعت 8:00
5 علم و هنر ریاضی عمومی 2 میانترم دوم دوشنبه 28 آبانماه ساعت 8:00

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال اول 97-96

 زمانبندی امتحانات میانترم مشترک دانشگاه یزد(کلیک کنید.)

 زمانبندی امتحانات میانترم مشترک دانشگاه اردکان(کلیک کنید.)

 زمانبندی امتحانات میانترم مشترک دانشگاه میبد

 میانترم اول ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر 1396/12/21

میانترم دوم ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر 1397/02/09 ساعت 8

میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر 1397/02/03 ساعت 14

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه شنبه ها 1397/02/08

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها 1397/02/11

 میانترم کلیه ی دروس دانشگاه شهید صدوقی و امام علی (ع) آخرین جلسه ی ترم برگزار می گردد.

میانترم ریاضی کاربردی دانشگاه علمی و کاربردی 1397/01/30

میانترم کلیه ی دروس پیام نور در آخرین جلسه ی هر درس برگزار می گردد.

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال اول 95-96

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی  دوشنبه 17/08/95 
ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2، دوشنبه 17/08/95 ساعت 13 و دوشنبه 1/09/95 ساعت 15
ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر هر دو گروه 15/08/95
ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد پنج شنبه 4/09/95
ریاضی گسسته 21/09/95
دروس پیام نور در جلسه ی آخر هر درس
سایر دروس بعدا اعلام می شود.

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال دوم 95-1394

 میانترم ریاضی عمومی 2 شهیدصدوقی سه شنبه 94/12/25 ساعت 14

میانترم محاسبات عددی شهید صدوقی سه شنبه 95/1/24 ساعت 8 صبح

میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد یکشنبه 95/1/22 ساعت 11:45 کلاس316

میانترم ریاضی کاربردی علم و هنر چهارشنبه 95/2/1 ساعت 15:15

کوئیز دوم ریاضی عمومی 1 علم و هنر  چهارشنبه 95/1/18 

میانترم ریاضی جبرانی دانشگاه علم و هنر دوشنبه 95/2/6 ساعت 8 صبح

میانترم درس معادلات دیفرانسیل شهیدصدوقی پنجشنبه 95/2/16 ساعت 12

میانترم ریاضی عمومی شهیدصدوقی جلسه ی آخر درس.

میانترم دروس پیام نور در جلسه ی آخر همان درس برگزار می گردد.

زمانبندی امتحانات میانترم نیمسال اول 95-1394

میانترم ریاضی کاربردی کامپیوتر علم و هنر 13/8/94

میانترم ریاضیات 1 دانشگاه یزد در تاریخ 18/8/94 و کوئیز اول در تاریخ 18/7/94

میانترم ریاضی عمومی 2 علم و هنر در تاریخهای 30/7/94  و  21/8/94

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر در تاریخ 14/8/94

میانترم ریاضی عموی 2 شهید صدوقی در تاریخ 28/8/94

میانترم ریاضی عمومی 1 همه ی گروههای شهید صدوقی در هفته ی آخر به طور همزمان برگزار می گردد.

میانترم ریاضی کاربردی برق شهید صدوقی در تاریخ 4/9/94 برگزار می گردد.

میانترم معادلات دیفرانسیل در جلسه ی 5ام ترم برگزار می گردد.

میانترم کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی اخر برگزار خواهد شد.

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393

میانترم اول معادلات دانشگاه علم و هنر یزد 4 شنبه 02/02/1394 ساعت 16 برگزار می گردد.(از شروع معادلات تا سر معادلات کامل)

میانترم دوم معادلات دانشگاه ع یزد 4 شنبه 16/02/1394 ساعت 16 برگزار می گردد.( از معادلات کامل تا پایان بحث سری)

میانترم اول ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر یزد 5 شنبه 27/01/1394 ساعت 8 برگزار می گردد.(از ابتدا تا سر دایره ی بوسان)

میانترم دوم ریاضی عمومی 2 ، چهار شنبه 09/02/1394 ساعت 14 برگزار می گردد.(تا سر مشتق جهتی)

میانرم اول ریاضی پایه در تاریخ 26/1/1394 برگزار می گردد.(فصل اول)


تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393

میانترم مجدد ساختمان گسسته دانشگاه ع یزد یکشنبه 23/09/1393 ساعت 17 برگزار می گردد.

میانترم ساختمان گسسته دانشگاه علم و هنر یزد شنبه 03/08/1393 ساعت 17 برگزار می گردد.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر یزدگروه سه شنبه 10-12 در تاریخ 20/08/93 برگزار می شود.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر یزد گروه سه شنبه 8-10 در تاریخ 27/08/93 برگزار می شود.

 

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر اشکدر گروه چهار شنبه در تاریخ 28/08/93 برگزار می شود.

 

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت علم و هنر اشکذر گروه پنج شنبه در تاریخ 29/08/93 برگزار می شود.

میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه آزاد ذر تاریخ 26/08/1393 برگزار می گردد.

میانترم کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی آخر هر درس برگزار خواهد شد.

میانترم دروس دیگر متعاقبا اعلام می شود.

 


 

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه علم و هنر جمعه 5/2/93 ساعت 8 صبح

معادلات دیفرانسیل دانشگاه علم و هنر جمغه 12/2/93 ساعت 12 ظهر

ساختمان گسسته علم و هنر 10/2/93

ریاضی 2 دانشگاه آزاد جلسه ی اخر

ریاضی پایه در تاریخهای 30/3/93و13/3/93 برگزار می شود.

کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی آخر آن درس برگزار خواهد شد.

ریاضی 1 شهید صدوقی 8/3/93 ساعت 12

ریاضی 2 شهید صدوقس 8/3/93 ساعت 13

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392

ریاضی پیش دانشگاهی دانشگاه علم و هنر یزد یکشنبه 3/09/92

ریاضی یک دانشگاه علم و هنر یزد چهارشنبه 13/09/92

ریاضی و کاربرد آن در مدیریت پنج شنبه 30/08/92

ریاضی کاربردی  سه شنبه 28/08/92

میانترم دوم معادلات در تاریخ 12/09/92

ریاضی 1 برق شهید صدوقی در تاریخ 1/10/92 ساعت 12-14

ریاضی 1(کلیه ی گروههای فنی) شهیدصدوقی در تاریخ 1/10/1392 ساعت 12-14

ریاضی عمومی 2 شهید صدوقی 24/09/1392 ساعت 12-14

ریاضی پیش صدوقی در تاریخ 24/09/92 ساعت 12-14

ریاضی 2 دانشگاه آزاد یزد در تاریخ 16/09/92

میانترم دروس پیام نور در آخرین جلسه ی کلاسی برگزار خواهد شد.

در صورت هرگونه تغییر احتمالی در همین سایت به اطلاع رسانده خواهد شد.

تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391

میانترم ریاضی عمومی 2 جهاد یزد برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته برق عصر جمعه 06/02/1392. اینجا را ببنیند.

میانترم ریاضی عمومی 2 جهاد یزد برای دانشجویان کارشناسی پیوسته برق صبح جمعه 06/02/1392. اینجا را ببنیند.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت(2) جهاد دانشگاهی اشکذر در جمعه 20/02/92 برای دانشجویان کاردانی ساعت 8 صبح و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته راس ساعت 10 برگزار می گردد.

میانترم آمار و احتمالات کاربردی دانشگاه آزاد یزد در تاریخ 15/02/92 برگزار می گردد.

آزمون میانترم ریاضی جبرانی(پیش) جهاد در روز جمعه 20/02/92 برگزار می گردد. (ساعت 16)

میانترم ریاضی 2 دانشگاه آزاد یزد در تاریخ 21/02/92 برگزار می گردد.

میانترم ریاضی کاربرد 2 پیام نور در جلسه های 3 و 6 کلاسی برگزار می شود.

میانترم ریاضی کاربرد 1 پیام نور در جلسه ی  پنجم کلاسی برگزار می شود.

میانترم ریاضی 2 فیزیک، مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی کلیه ی رشته ها در آخرین جلسه ی کلاسی برگزار می گردد.

برای درس معادلات مجموع کوئیزها به عنوان میانترم ثبت می شود.

آزمون میانترم ریاضی 7 صذوقی چهارشنبه 1/03/92 و ساعت 10 برگزار می گردد.

آزمون میانترم ریاضی 6 صدوقی در تاریخ 2/03/92 و راس ساعت 12:15 برگزار می شود.

آزمون میانترم ریاضی پیش صدوقی برای دانشجویان کلاس 8 روز شنبه  ،  2/03/92پنجشنبه راس ساعت   12:15 و  برای دانشجویان کلاس 10 شنبه ساعت 13:30 برگزار می شود.

توجه: درصورت هرگونه تغییر در آزمون میانترم در همین سایت به اطلاع رسانده خواهد شد.


تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391

میانترم کلیه ی دروس شهید صدوقی چهارشنبه 6/10/1391 راس ساعت 3 بعدازظهر در سالن بالای کارگاه برق برگزار می گردد.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه 1 چهارشنبه 01/09/1391 ساعت 10.

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه 2  پنج شنبه 02/09/1391 ساعت 15

میانترم ریاضی کاربرد آن در مدیریت اشکذر سه شنبه 23/08/1391

میانترم ریاضی کاربردی 30/08/1391

میانرم ریاضی گسسته گروه 1   دوشنبه 20/09/91  ساعت 15 تا پایان فصل 2

میانرم ریاضی گسسته گروه 2 دوشنبه 13/09/91 ساعت 17 تا پایان فصل 2

میانترم ریاضی 2 دانشگاه آزاد یزد ، شنبه 11/10/91

میانترم محاسبات عددی دانشگاه آزاد یزد، یکشنبه 3/10/91

میانترم ریاضی عمومی 2 پیام نور در جلسه ی پنجم برگزار می شود.

میانترم مبانی کامپیوتر پیام نور در جلسه ی آخر برگزار می شود.


 

 تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 91 -1390

 

1-میانترم ریاضی عمومی 2 پیام نور یزد در جلسه ی ششم برگزار می گردد.

 

2-میانترم ریاضی پایه و مقدمات آمار 2 پیام نور جلسه های سوم (قسمت انتگرال) و ششم برگزار خواهد شد.

 

3-میانترم دروس ریاضی 1، ریاضی 2 کامپیوتر، ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 پیام نور در جلسه ی پنجم کلاسی برگزار خواهد شد.

 

4- میانترم ریاضی و آمار معماری در روز 4شنبه 20/02/1391 در ساعت 14 برگزار خواهد شد.

 


 1390-91 زمانبندی امتحانات کلاسی(کوئیز) در نیمسال دوم سال تحصیلی    

 

  • کویز اول ریاضی 1 صنایع و کامپیوتر روز دوشنبه 8/12/90 برگزار می گردد.
  • کوئیز اول معادلات جهاد در روز شنبه 13/12/90 برگزار می گردد.

 تاریخ امتحانات میانترم در نیمسال اول سال تحصیلی 91 -1390

  1. آزمون میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه ازاد یزد در روز شنبه 1390/8/21 و در سالن فنی و مهندسی برگزار خواهد شد.
  2. آزمون میانترم محاسبات عددی دانشگاه آزاد یزد در روز شنبه 1390/8/28 و در سالن فنی و مهندسی برگزار می گردد.
  3. آزمون میانترم ریاضی پیش شهید صدوقی در روز یکشنبه 1390/08/22 انجام می گیرد و مطالب آزمون تا پایان فصل پنجم می باشد.
  4. آزمون میانترم ریاضی 2 جهاد یزد در تاریخهای 4 آذرماه برگزار خواهد شد.
  5. آزمون میانترم معادلات جهاد یزد  در تاریخهای 11 آذرماه برگزار خواهد ش.
  6. میانترم ریاضی پیش جهاد یزد در تاریخ 1390/9/3 برگزار خواهد شد. مطالب آزمون تا بخش دوم فصل ششم می باشد.
  7. میانترم کلیه ی دروس پیام نور در جلسه ی چهارم درس مذکور برگزار خواهد شد.

 

 


 

  • امتحان ميانترم رياضي و كاربرد آن در مديريت 1 جهاد دانشگاهي يزد در ترم تابسات 89-90 در روز شنبه 1/5/1390 در ساعت 12 ال 14 برگزار مي گردد.

 

تاریخ

طراحی سایت
يكشنبه 25 آذر 1397.
امروز
Dec 16 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، اعلانهای دانشجویی