مشاهده مطلب

نمرات نهایی ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد

جمع بندی نمرات را در ذیل ملاحظه می فرمایید.

توضیحات:

1- به هر تمرین تحویلی 2 نمره تا سقفف 20 نمره تعلق گرفت.

2- به نمرات ذیل حداکثر یک نمره بابت حضور غیاب اضافه خواهد شد.(هر غیبت 0/25 کسر می گردد.)

3- درصورتیکه ارفاق دیگری گروه منظور کند به نمرات اضافه خواهد شد.

4- نمرات به بالا گرد می شوند.

5- برای مشاهده ی اوراق امتحانی روز شنبه 1396/10/16 ساعت 13 به کلاس 316 مراجعه نمایید. 

 

ردیف2 شماره دانشجویی میانترم از 90 پایان ترم از 100 تمرین از 20 جمع از 210
1 ۹۶۴۲۰۰۳ 80 92 20 192
2 ۹۶۳۹۶۸۳ 69 83 20 172
3 ۹۶۲۹۸۳۳ 79 62 20 161
4 ۹۶۴۴۵۲۳ 87 58 16 161
5 ۹۶۴۱۸۰۳ 76 63 20 159
6 ۹۶۵۲۴۱۳ 71 66 16 153
7 ۹۶۳۶۳۰۳ 80 50 20 150
8 ۹۶۲۷۵۳۳ 81 50 18 149
9 ۹۶۳۷۷۸۳ 69 59 20 148
10 ۹۶۲۶۴۸۳ 77 54 16 147
11 ۹۶۳۰۱۲۳ 83 48 16 147
12 ۹۶۲۷۵۲۳ 82 43 20 145
13 ۹۶۴۲۳۹۳ 74 48 18 140
14 ۹۶۴۴۷۳۳ 70 50 18 138
15 ۹۶۴۸۹۴۳ 65 53 14 132
16 ۹۶۵۰۹۹۳ 59 55 16 130
17 ۹۶۵۲۵۶۳ 69 45 16 130
18 ۹۶۴۲۹۹۳ 74 35 20 129
19 ۹۶۵۲۲۱۳ 71 41 16 128
20 ۹۵۳۴۰۶۳ 57 50 20 127
21 ۹۶۴۷۳۴۳ 58 47 20 125
22 ۹۶۳۱۲۰۳ 54 49 20 123
23 ۹۶۴۵۸۴۳ 60 44 14 118
24 ۹۶۲۸۹۵۳ 57 43 14 114
25 ۹۶۴۳۹۴۳ 52 44 18 114
26 ۹۶۳۰۷۶۳ 72 40 6 118
27 ۹۶۴۹۲۱۳ 50 42 18 110
28 ۹۶۳۲۱۸۳ 71 21 14 106
29 ۹۴۴۳۳۷۳ 59 30 14 103
30 ۹۶۴۳۹۷۳ 55 31 12 98
31 ۹۶۴۷۷۱۳ 44 34 20 98
32 ۹۶۵۰۴۰۳ 56 28 14 98
33 ۹۶۵۲۲۳۳ 47 45 6 98
34 ۹۶۵۴۰۸۳ 49 23 20 92
35 ۹۵۳۴۱۸۳ 56 22 14 92
36 ۹۵۴۶۲۲۳ 46 29 16 91
37 ۹۶۳۰۵۲۳ 41 29 18 88
38 ۹۵۳۹۷۰۳ 32 40 16 88
39 ۹۶۲۶۶۵۳ 47 29 10 86
40 ۹۶۵۳۴۹۳ 49 14 20 83
41 ۹۶۳۸۸۷۳ 41 35 6 82
42 ۹۶۳۵۵۳۳ 38 25 6 69
43 ۹۶۵۳۶۰۳ 30 24 12 66
44 ۹۵۳۸۹۶۳ 19 20 20 59
45 ۹۶۵۳۴۳۳ 23 12 14 49
46 ۹۵۴۱۲۳۳ 20 9 20 49
47 ۹۶۴۳۳۰۳ 12 16 18 46
48 ۹۶۳۸۷۴۳ 29 8 6 43
49 ۹۶۴۵۹۳۳ 29 10 4 43
50 ۹۵۴۱۴۷۳ 4 8 20 32
51 ۹۶۳۷۳۹۳ 1 8 10 19
52 ۹۶۳۱۶۳۳ 10 0 6 16

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 دانشگاه علم و هنر

نمرات از 90 می باشد.

درصورت داشتن اعتراض، در قسمت نظرات، اعتراض خود را ثبت کنید یا نام و نام خانوادگی خود را به ای دی rrmmdd1122 در لاین ارسال کنید.

رديف شماره دانشجو نمره
1 ۹۵۱۲۱۳۰۱۸ 90
2 ۹۵۲۵۳۳۰۰۱ 84
3 ۹۴۱۵۳۳۰۰۸ 84
4 ۹۴۱۵۳۳۰۱۱ 84
5 ۹۵۱۵۳۳۱۰۱ 74
6 ۹۴۱۴۶۳۰۰۵ 74
7 ۹۵۱۵۳۳۱۰۳ 73
8 ۹۵۱۴۵۱۰۱۲ 71
9 ۹۳۱۵۳۳۲۰۲ 67
10 ۹۵۱۲۱۳۰۴۳ 66
11 ۹۴۱۲۶۳۰۲۸ 63
12 ۹۵۱۵۳۳۰۹۱ 60
13 ۹۳۱۵۳۳۰۹۱ 46
14 ۹۳۱۵۳۳۱۹۷ 41
15 ۹۵۱۵۳۳۰۷۰ 41
16 ۹۳۱۵۳۳۰۸۵ 37
17 ۹۴۲۴۵۱۰۱۸ 33
18 ۹۳۱۵۳۳۰۰۲ 25
19 ۹۴۱۴۶۳۰۱۴ 20
20 ۹۵۱۵۳۳۰۶۲ 13
21 ۹۵۱۵۳۳۰۳۵ 10
22 ۹۵۱۵۳۳۰۲۶ 3
23 ۹۴۱۵۳۳۰۵۱ 3
24 ۹۳۲۵۳۳۰۲۱ 2
25 ۹۵۱۴۵۱۰۱۴ 1

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 رشته صنایع دانشگاه یزد

نمرات از 90 می باشد.

درصورت داشتن اعتراض، در قسمت نظرات، اعتراض خود را ثبت کنید یا نام و نام خانوادگی خود را به ای دی rrmmdd1122 در لاین ارسال کنید.

ضمنا  می توانید برگه های میانترم خود را در جلسه ای که بعدا اطلاع داده می شود، رویت نمایید.

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 ۹۶۴۴۵۲۳ 87
2 ۹۶۳۰۱۲۳ 83
3 ۹۶۲۷۵۲۳ 82
4 ۹۶۲۷۵۳۳ 81
5 ۹۶۳۶۳۰۳ 80
6 ۹۶۴۲۰۰۳ 80
7 ۹۶۲۹۸۳۳ 79
8 ۹۶۲۶۴۸۳ 77
9 ۹۶۴۱۸۰۳ 76
10 ۹۶۴۲۳۹۳ 74
11 ۹۶۴۲۹۹۳ 74
12 ۹۶۳۰۷۶۳ 72
13 ۹۶۳۲۱۸۳ 71
14 ۹۶۵۲۲۱۳ 71
15 ۹۶۵۲۴۱۳ 71
16 ۹۶۳۷۷۸۳ 69
17 ۹۶۳۹۶۸۳ 69
18 ۹۶۵۲۵۶۳ 69
19 ۹۶۴۸۹۴۳ 65
20 ۹۶۴۴۷۳۳ 64
21 ۹۶۴۵۸۴۳ 60
22 ۹۶۵۰۹۹۳ 59
23 ۹۴۴۳۳۷۳ 59
24 ۹۶۴۷۳۴۳ 58
25 ۹۶۲۸۹۵۳ 57
26 ۹۵۳۴۰۶۳ 57
27 ۹۵۳۴۱۸۳ 56
28 ۹۶۵۰۴۰۳ 56
29 ۹۶۴۳۹۷۳ 55
30 ۹۶۳۱۲۰۳ 54
31 ۹۶۴۳۹۴۳ 52
32 ۹۶۴۹۲۱۳ 50
33 ۹۶۵۳۴۹۳ 49
34 ۹۶۵۴۰۸۳ 49
35 ۹۶۲۶۶۵۳ 47
36 ۹۶۵۲۲۳۳ 47
37 ۹۵۴۶۲۲۳ 46
38 ۹۶۴۷۷۱۳ 44
39 ۹۶۳۰۵۲۳ 41
40 ۹۶۳۸۸۷۳ 41
41 ۹۶۳۵۵۳۳ 38
42 ۹۵۳۹۷۰۳ 32
43 ۹۶۵۳۶۰۳ 30
44 ۹۶۳۸۷۴۳ 29
45 ۹۶۴۵۹۳۳ 29
46 ۹۶۵۳۴۳۳ 23
47 ۹۵۴۱۲۳۳ 20
48 ۹۵۳۸۹۶۳ 19
49 ۹۶۴۳۳۰۳ 12
50 ۹۶۳۱۶۳۳ 10
51 ۹۴۴۶۸۵۳ 9
52 ۹۵۴۱۴۷۳ 4
53 ۹۶۳۷۳۹۳ 1
  میانگین 54/549
  انحراف معیار 20/8502

نمرات ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر(میانترم دوم)

نمرات از 45 می باشد.

درصورت داشتن اعتراض، در قسمت نظرات، اعتراض خود را ثبت کنید یا نام و نام خانوادگی خود را به ای دی rrmmdd1122 در لاین ارسال کنید.

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 952543003 34
2 951543022 31
3 952543004 29
4 942543007 27
5 951543021 25
6 951543005 20
7 942543014 19
8 942543001 17
9 951543057 16
10 941543018 15
11 951543061 14
12 952543005 14
13 941543012 13
14 941543061 8
15 951543060 6
16 951543092 2

نمرات ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر

نمرات از 100 می باشد.

درصورت داشتن اعتراض، در قسمت نظرات، اعتراض خود را ثبت نمایید.

1 شماره دانشجو نمره
2 ۹۶۱۵۴۳۰۳۶ 94
3 ۹۶۱۵۴۳۰۳۲ 93
4 ۹۶۱۵۴۳۰۲۴ 92
5 ۹۶۱۵۴۳۰۶۴ 90
6 ۹۶۱۵۴۳۰۴۹ 90
7 ۹۶۱۵۴۳۰۰۸ 85
8 ۹۶۱۵۴۳۰۵۶ 83
9 ۹۶۱۵۴۳۰۱۷ 82
10 ۹۶۱۵۴۳۰۴۵ 79
11 ۹۶۱۵۴۳۰۱۵ 78
12 ۹۶۱۵۴۳۰۲۷ 76
13 ۹۶۱۵۴۳۰۴۳ 76
14 ۹۶۱۵۴۳۰۴۸ 74
15 ۹۶۱۵۴۳۰۱۱ 73
16 ۹۶۱۵۴۳۰۰۶ 72
17 ۹۶۱۵۴۳۰۳۷ 72
18 ۹۶۱۵۴۳۰۴۶ 72
19 ۹۶۱۵۴۳۰۵۹ 66
20 ۹۶۱۵۴۳۰۰۴ 65
21 ۹۶۱۵۴۳۰۵۸ 64
22 ۹۶۱۵۴۳۰۶۵ 64
23 ۹۶۱۵۴۳۰۰۷ 63
24 ۹۶۱۵۴۳۰۳۱ 62
25 ۹۶۱۵۴۳۰۰۱ 54
26 ۹۶۱۵۴۳۰۲۱ 54
27 ۹۶۱۵۴۳۰۵۵ 53
28 ۹۴۲۵۴۳۰۰۷ 52
29 ۹۶۱۵۴۳۰۳۵ 52
30 ۹۶۱۵۴۳۰۳۸ 51
31 ۹۶۱۵۴۳۰۱۲ 50
32 ۹۶۱۵۴۳۰۱۳ 48
33 ۹۶۱۵۴۳۰۴۴ 46
34 ۹۶۱۵۴۳۰۶۸ 45
35 ۹۵۱۵۴۳۰۰۵ 44
36 ۹۶۱۵۴۳۰۶۹ 44
37 ۹۶۱۵۴۳۰۵۷ 39
38 ۹۵۲۵۴۳۰۰۲ 37
39 ۹۶۱۵۴۳۰۵۲ 35
40 ۹۶۱۵۴۳۰۳۴ 30
41 ۹۶۱۵۴۳۰۰۹ 26
42 ۹۶۱۵۴۳۰۶۲ 26
43 ۹۴۲۱۳۳۰۱۵ 25
44 ۹۴۲۵۴۳۰۱۷ 23
45 ۹۴۲۵۴۳۰۰۲ 19
46 ۹۶۱۵۴۳۰۰۲ 17
47 ۹۶۱۵۴۳۰۵۳ 15
48 ۹۶۱۵۴۳۰۵۰ 15
49 ۹۶۱۵۴۳۰۳۹ 8
50 ۹۶۱۵۴۳۰۱۶ 7
51 ۹۶۱۵۴۳۰۶۷ 7
1 شماره دانشجو نمره
2 ۹۶۱۵۴۳۰۳۶ 94
3 ۹۶۱۵۴۳۰۳۲ 93
4 ۹۶۱۵۴۳۰۲۴ 92
5 ۹۶۱۵۴۳۰۶۴ 90
6 ۹۶۱۵۴۳۰۴۹ 90
7 ۹۶۱۵۴۳۰۰۸ 85
8 ۹۶۱۵۴۳۰۵۶ 83
9 ۹۶۱۵۴۳۰۱۷ 82
10 ۹۶۱۵۴۳۰۴۵ 79
11 ۹۶۱۵۴۳۰۱۵ 78
12 ۹۶۱۵۴۳۰۲۷ 76
13 ۹۶۱۵۴۳۰۴۳ 76
14 ۹۶۱۵۴۳۰۴۸ 74
15 ۹۶۱۵۴۳۰۱۱ 73
16 ۹۶۱۵۴۳۰۰۶ 72
17 ۹۶۱۵۴۳۰۳۷ 72
18 ۹۶۱۵۴۳۰۴۶ 72
19 ۹۶۱۵۴۳۰۵۹ 66
20 ۹۶۱۵۴۳۰۰۴ 65
21 ۹۶۱۵۴۳۰۵۸ 64
22 ۹۶۱۵۴۳۰۶۵ 64
23 ۹۶۱۵۴۳۰۰۷ 63
24 ۹۶۱۵۴۳۰۳۱ 62
25 ۹۶۱۵۴۳۰۰۱ 54
26 ۹۶۱۵۴۳۰۲۱ 54
27 ۹۶۱۵۴۳۰۵۵ 53
28 ۹۴۲۵۴۳۰۰۷ 52
29 ۹۶۱۵۴۳۰۳۵ 52
30 ۹۶۱۵۴۳۰۳۸ 51
31 ۹۶۱۵۴۳۰۱۲ 50
32 ۹۶۱۵۴۳۰۱۳ 48
33 ۹۶۱۵۴۳۰۴۴ 46
34 ۹۶۱۵۴۳۰۶۸ 45
35 ۹۵۱۵۴۳۰۰۵ 44
36 ۹۶۱۵۴۳۰۶۹ 44
37 ۹۶۱۵۴۳۰۵۷ 39
38 ۹۵۲۵۴۳۰۰۲ 37
39 ۹۶۱۵۴۳۰۵۲ 35
40 ۹۶۱۵۴۳۰۳۴ 30
41 ۹۶۱۵۴۳۰۰۹ 26
42 ۹۶۱۵۴۳۰۶۲ 26
43 ۹۴۲۱۳۳۰۱۵ 25
44 ۹۴۲۵۴۳۰۱۷ 23
45 ۹۴۲۵۴۳۰۰۲ 19
46 ۹۶۱۵۴۳۰۰۲ 17
47 ۹۶۱۵۴۳۰۵۳ 15
48 ۹۶۱۵۴۳۰۵۰ 15
49 ۹۶۱۵۴۳۰۳۹ 8
50 ۹۶۱۵۴۳۰۱۶ 7
51 ۹۶۱۵۴۳۰۶۷ 7

تاریخ

طراحی سایت
پنجشنبه 3 اسفند 1396.
امروز
Feb 22 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام علی علیه السلام: مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ، فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ عَنْهُ هر كس با زشتىِ سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور غررالحكم / حدیث 8620

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، نمرات